ARCHIEF MET DOCUMENTEN VAN DE VVD AFDELING BEST

14 nov 2013 - Willen we echt een Culturele Hotspot?
Al geruime tijd wordt er gesproken over de Culturele Hotspot. Dat is een samenwerking tussen de Bibliotheek Best, De Wig en Pulz. De drie instellingen zouden zich vestigen in de bestaande bibliotheek en het RABO pand. Met die bundeling zou het aanbod van de 3 instellingen aantrekkelijker worden voor de inwoners van Best en door de.....
Lees verder »

26 mei 2013 - Opleiding en Training (verzorgd door de afdeling Bladel) succesvol
De afdeling Bladel heeft in de jaren 2011 t.e.m. 2013 een buitengewoon actieve rol gespeeld in het organiseren van cursussen en trainingen voor ambitieuze VVD-leden, die in hun gemeente wilden gaan acteren als raads- of commissielid (of dat reeds deden) en het vaste voornemen hadden om hoog op de lokale verkiezingslijst van.....
Lees verder »

26 aug 2012 - VVD Brabant trapt campagne succesvol af in Oss
Het van oudsher rode Oss kleurde zondag 26 augustus oranje-blauw. In de stad waar de partijburelen van concurrent SP zijn, kwam de VVD Brabant bijeen om haar campagne het officiële startsein te geven. Onder leiding van onze kamerleden Cora van Nieuwenhuizen (#13 Oisterwijk) en Klaas Dijkhoff (#16 Breda) ging een.....
Lees verder »

10 dec 2011 - Visie Energie 2050 (Platformbijeenkomst VVD-regio ZO-Brabant)
"Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben". Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke energievormen de komende decennia zullen overleven. Inzicht in techniek en kosten zijn noodzakelijk om een goed beeld te.....
Lees verder »

21 mrt 2011 - Amendement op het raadsvoorstel 'Geluidsmeetnetwerk'
Een amendement door 6 van de 7 fracties in de raad van Best, waaronder die van de VVD om het raadsvoorstel 'Geluidsmeetnetwerk' op enkele belangrijke punten aan te passen, heeft het in de vergadering van 21 maart glansrijk gehaald. De inwoners van delen van Best zullen zich aanzienlijk minder in de steek gelaten voelen, de.....
Lees verder »

2 mrt 2011 - Wat weten we na het meten?
Het gebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal ligt al tientallen jaren in de geluidszones van Eind-hoven Airport, de snelwegen en het spoor. Als gevolg van de toename van de hoeveelheid verkeer van deze verkeersvormen is de laatste jaren de geluidsoverlast in Best Zuid gevoelsmatig fors toegenomen. Het bewonersoverleg van Villawijk.....
Lees verder »

1 nov 2010 - VVD-erepenning voor mevrouw R. Buis
Binnen de VVD is het een goed gebruik om leden die het liberale gedachtegoed gedurende lange tijd in woord en daad hebben uitgedragen een blijk van waardering toe te kennen. Mevrouw Ria Buis heeft zich gedurende tientallen jaren zeer intensief ingezet voor de liberale zaak in de gemeente Best. Als blijk van waardering hiervoor heeft zij.....
Lees verder »

10 jun 2010 - Bedankt, Kiezers in Best voor uw steun op 9 juni!
De verkiezingen in Nederland hebben een kleine aardverschuiving in het politieke landschap teweeg gebracht. De drie regeringspartijen hebben zonder uitzondering verloren en - naast de PVV van Geert Wilders - heeft de VVD met een sprong van 22 naar 31 zetels aangetoond dat de kiezers nu eindelijk daadkracht willen. In Best laat de.....
Lees verder »

21 apr 2010 - Erepenning voor VVD'er Mari Vervaart
De heer Mari Vervaart ontving bij zijn afscheid als wethouder in Best de erepenning van de gemeen-te Best. Hij keeg de onderscheiding omdat hij al sinds 1978 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het besturen en de ontwikkeling van de gemeente Best. Burgemeester Yvo Kortmann reikte de bijzondere onderscheiding uit in de.....
Lees verder »

3 apr 2010 - Coalitieprogramma met CDA en D66 rond
Best heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een groen buitengebied, diverse culturele en maatschappelijke voorzieningen, een prima bereikbaarheid, actieve ondernemers, veel vrijwilligers en een uitgebreid verenigings-leven. Die kwaliteiten willen we behouden. En we willen ze betaalbaar uitbouwen en promoten, zodat Best.....
Lees verder »

16 feb 2010 - De kloof tussen burgers en politiek
Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de kloof tussen burgers en politiek. Een mogelijkheid om die kloof te dichten is het tijdig, proactief informeren en betrekken van de burgers en de dialoog aan te gaan. De gemeente moet burgers enthousiasmeren, motiveren en ondersteunen vanuit een helder en daadkrachtig bestuur. De.....
Lees verder »

9 feb 2010 - Terugblik raadsperiode
Ondanks de economische crisis, de reorganisatie en de stagnerende woningbouw zijn er de afge-lopen vier jaar veel zaken verbeterd. Wij zijn begonnen met integrale wijkontwikkeling waarbij nog beter wordt geluisterd naar de wensen en ideeën van bewoners over de verbetering van hun wijken. De VVD wil deze lijn doortrekken naar.....
Lees verder »

2 feb 2010 - Centrumplan Best
De VVD wil snel en verantwoord investeren in een gezellig centrum om zo de kwaliteit van wonen, winkelen, werken, ontspanning en horeca te verbeteren. Wij hebben het college van Burgemeester & Wethouders dringend verzocht om snel met een plan te komen dat kan rekenen op draagvlak bij de inwoners en ondernemers. En.....
Lees verder »

9 nov 2009 - Programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013
Vanwege de economische crisis, de gevolgen van de organisatieontwikkeling en de stagnerende woningbouw is het noodzakelijk om een pas op de plaats te maken. De gemeentelijke ambities komen niet overeen met de realiteit en de mogelijkheden. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli heeft de VVD-fractie meerdere voorstellen aan het.....
Lees verder »

6 nov 2009 - Antoine Walraven lijsttrekker VVD in Best
Op de Algemene Leden Vergadering van 4 november is de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De huidige fractievoorzitter Antoine Walraven werd unaniem tot nieuwe lijstrekker gekozen. Antoine Walraven is 42 jaar, getrouwd met Susan en vader van Stijn en Jasper. Hij is meerdere jaren lid van de gemeenteraad en in het.....
Lees verder »

14 sep 2009 - Bevolkingsprognose Best: tijd voor keuzes!
Op 24 augustus zijn tijdens een bijeenkomst de raadsleden en de inwoners van Best geïnformeerd over de demografische ontwikkelingen in de gemeente Best. Deze raadsavond is georganiseerd als uitwerking van een op
1 september 2008 aangenomen motie door de gemeenteraad. Tijdens deze informatieve sessie heeft de heer.....
Lees verder »

14 jul 2009 - VVD fractie geeft visie op kaderbrief 2010: 'pas op de plaats, maar wel vooruit'
De VVD-fractie is van mening dat vanwege de economische crisis en de gevolgen van de organisatieontwikkeling het noodzakelijk is om een pas op de plaats te maken. Onze ambities komen niet overeen met de realiteit en de mogelijkheden. Naast de directe gevolgen voor het ruimtelijk beleid zal het aantal personen die een beroep doet.....
Lees verder »

14 jul 2009 - VVD commentaar op Centrumplan fase 1: de Molenstraat
Voor de VVD is het nog altijd een speerpunt om de kwaliteit van het centrum in de nabije toekomst te verbeteren. Vanwege de economische crisis en de gevolgen van de organisatieontwikkeling is het echter noodzakelijk om te temporiseren. Onze ambities voor het centrumgebied komen niet overeen met de realiteit en de huidige.....
Lees verder »

10 jun 2009 - VVD-fractie stelt vragen over monument openstelling burgerhuwelijk
Naar aanleiding van het voornemen van het college om  tot een gedenkteken te komen dat recht doet aan de bijzondere positie die onze gemeente heeft ingenomen in de strijd om de openstelling van het Burgerlijk Huwelijk voor paren van gelijk geslacht, heeft de VVD Best vragen gesteld aan het college. De belangrijkste vraag is.....
Lees verder »

2 jun 2009 - Ruimte voor Ruimte Klaverhoekseweg
Het beleidsvoornemen om het varkensbedrijf van de Sande te verplaatsen en het Pluimveehouderij Bakx te amoveren kan de VVD-fractie in beginsel ondersteunen. Verder onderschrijven wij het belang van de uitgifte van vrije kavels voor particuliere initiatieven; een voornemen waar de VVD zich al geruime tijd hard voor maakt.....
Lees verder »

21 mei 2009 - Overlast in Heuveleind
Onlangs heeft een inwoner van Best, de heer V. Baks, Praalheuvel 20 zich namens de buurtbewoners van Sein-heuvel en Praalheuvel tot de VVD fractie gewend met een aantal klachten waarvoor zij al enige jaren de aandacht proberen te krijgen van de gemeente. Het gaat hier bijvoorbeeld om de bestrating die vol gaten zit, de.....
Lees verder »

29 apr 2009 - Koninklijke onderscheiding Arnold Uittenboogaard
Arnold Uittenbogaard, lid van het bestuur VVD afdeling Best, heeft op 29 april jl. uit handen van burgemeester Kortman de koninklijke onderscheiding als lid in de orde van Oranje Nassau mogen ontvangen. Arnold is al enkele decennia in zijn vrije tijd actief als bestuurder en vrijwilliger bij verschillende instellingen op maatschappelijke en.....
Lees verder »