RUIMTE VOOR RUIMTE KLAVERHOEKSEWEG
Best, 2 juni 2009

Het beleidsvoornemen om het varkensbedrijf van de Sande te verplaatsen en Pluimveehouderij Bakx te amoveren kan de VVD-fractie in beginsel ondersteunen. Verder onderschrijven wij het belang van de uitgifte van vrije kavels voor particuliere initiatieven; een voornemen waar de VVD zich al geruime tijd hard voor maakt.

Toch roept het voorliggende voorstel bij ons meerdere vragen op en kan het vooralsnog niet op onze steun rekenen. Wij zullen onze standpunten nader toelichten.

Raadsvoorstel
• Wij vinden het voorstel eenzijdig geformuleerd en vooral gericht op de voordelen van de betreffende plannen.
• Het betreffen twee afzonderlijke projecten die qua plannen geen enkele planologische relatie met elkaar hebben.
  Onze fractie stelt dan ook voor om dit project te splitsen en twee afzonderlijke voorstellen aan de Raad voor te
  leggen. De Ruimte voor Ruimte CV moet dan ook met twee afzonderlijk te toetsen oplossingen komen.
• Er wordt verwezen naar de "Verkenning Gebiedsontwikkeling Nieuwe Woud"; deze notitie is geen vastgesteld
  beleid en heeft dus geen enkele formele status. Het betreft slechts een regionale "vingeroefening".
• Er is niets opgenomen over burgerparticipatie of communicatie met bewoners; ons is gebleken dat hier nauwelijks
  aandacht aan is besteed. De VVD-fractie vindt de mening is van de bewoners en gebruikers van groot belang en
  deze dient meegenomen te worden bij de integrale afweging van het project.
• Het voorstel is onvolledig en er ontbreken een aantal noodzakelijke gegevens, zoals:

   - de situatieschets van de huidige bebouwing van pluimveehouderij Bakx is niet bijgevoegd;
   - er dient inzicht te worden gegeven in de oppervlakte sloop en in te leveren milieurechten bij Bakx;
   - de situatietekeningen van varkensbedrijf van de Sande roepen bij ons een aantal vragen op. Duidelijk moet zijn
     wat de huidige bebouwing is, wat er gesloopt wordt en wat er voor terugkomt (ter plaatse en elders). En er moet
     inzicht worden gegeven in de omvang van de in te leveren milieurechten. Naar onze mening zijn de bestaande
     bebouwing en verharding de uitgangspunten en niet de nog te realiseren bebouwing en aan te leggen verharding;
   - om te kunnen bepalen of een landgoed realiseerbaar is dienen vanuit provinciaal beleid een viertal toetsen te
     worden uitgevoerd: een locatietoets, een inrichtingstoets, een beeldkwaliteitstoets en een duurzaamheidstoets.
     Niet duidelijk is of deze toetsen zijn uitgevoerd en wat de resultaten hiervan zijn;
   - een financiële onderbouwing van het totale project ontbreekt (kosten en opbrengsten);
   - er is geen ruimtelijke onderbouwing gegeven als argumentatie voor de forse ingreep in het waardevolle landschap
     van 17 Ruimte voor Ruimte kavels;
   - de toetsing aan provinciaal en gemeentelijk beleid is niet compleet en op onderdelen niet op een juiste wijze
     uitgevoerd.

Planologische toetsing
• Het opgenomen beleid in de door de gemeenteraad vastgestelde "Beleidsnotitie voor bebouwingsconcentraties" is
  niet op een juiste wijze vertaald. Zo zijn de beoogde Ruimte voor Ruimte kavels aan de Klaverhoekseweg volledig
  buiten de bebouwingsclusters gelegen.
• Er is geen verband gelegd met de te slopen bebouwing in relatie tot de bouw van een Ruimte voor Ruimte woning
  (pagina 7). Voor iedere 1000 m² gesloopte stalruimte met doorhaling van milieurechten of sloop van 2.500 m²
  zonder milieurechten mag één woning gebouwd worden op dezelfde locatie of op een betere locatie binnen een
  bebouwingscluster.
• Er is voorbij gegaan aan het uitgangspunt dat de bouw van een Ruimte voor Ruimte woning mag plaatsvinden op
  maximaal 25 meter van een bestaande (bedrijfs)woning. Dit om de concentratie van bebouwing te bevorderen
  (pagina 7a).
• Zoals eerder aangegeven ontbreken de gegevens om te bepalen of er een correcte toetsing aan de provinciale
  randvoorwaarden voor een nieuw landgoed heeft plaatsgevonden. Wij hebben twijfels over een correcte toetsing.
  Als voorbeeld noemen we twee provinciale randvoorwaarden:

   - het landgoed moet voor 90% openbaar toegankelijk zijn;
   - er mogen ten hoogste 3 woningen gebouwd worden op een bestaand (agrarisch) bouwblok. De drie woningen
     dienen geclusterd te worden binnen een beperkt bouwblok.

Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat de VVD-fractie van mening is dat de ruimtelijke aantasting met het voorgestelde aantal Ruimte voor Ruimte kavels niet in verhouding staat met de omschreven voordelen van de verplaatsing van het varkensbedrijf en de amovering van de Pluimveehouderij. Het project past niet binnen de door de raad vastgestelde kaders voor het buitengebied.

Wij stellen het college voor om het plan op te splitsen in 2 afzonderlijke projecten, de ontbrekende informatie aan te leveren en met herziene voorstellen te komen. Hiermee hopen wij tot bevredigende en haalbare oplossingen voor beide bedrijven te komen. Wij zien reële kansen om tot een kwaliteitsslag in het voor ons zo waardevolle buitengebied te komen.

Antoine Walraven
Fractievoorzitter VVD Best
Tel.: 0499-313396
Stuur me een mail