BEVOLKINGSPROGNOSE BEST: TIJD VOOR KEUZES!
Best, 14 september 2009

Op 24 augustus zijn tijdens een bijeenkomst de raadsleden en de inwoners van Best geïnformeerd over de demografische ontwikkelingen in de gemeente Best. Deze raadsavond is georganiseerd als uitwerking van een op 1 september 2008 aangenomen motie door de gemeenteraad.

Tijdens deze informatieve sessie heeft de heer Bargeman van de provincie Noord-Brabant een presentatie gegeven over de meest actuele bevolkings- en woningbehoefteprognose. De belangrijkste conclusie is dat Best de ooit gedachte 40.000 inwoners bij lange na niet zal halen. Het afgelopen jaar circuleerden er in de raad telkens weer nieuwe inwonersaantallen vanuit verschillende bronnen: 38.000, 36.000 en 34.000 inwoners.

Uit de provinciale prognose blijkt nu dat we uit moeten gaan van ± 31.000 inwoners in 2020 en van ± 33.000 in 2040; het huidige aantal inwoners in Best is ± 29.000. Deze lagere inwonersaantallen hebben nadelige consequenties voor het meerjarig financieel beleid, zoals minder opbrengsten uit de grondexploitatie en een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds (rijksgelden uit Den Haag).

De beperkte groei van de bevolking in Best heeft verder aanzienlijke gevolgen op bijna ieder beleidsterrein. Om die reden is de VVD-fractie van mening dat deze beperkte groei vraagt om herbezinning van meerdere plannen en projecten. Zo hebben wij bijvoorbeeld minder woningen nodig dan gedacht en hetzelfde geldt voor scholen, sportvoorzieningen, wegen, parkeerplaatsen en winkels. Kortom: tijd voor keuzes!  

Ook de ontwikkeling van het centrumgebied dient kritisch onder de loep te worden genomen. De VVD is van mening dat met de actuele bevolkingsprognose de bestaande plannen voor het centrum niet meer haalbaar en betaalbaar zijn. Natuurlijk dient er geïnvesteerd te worden om het centrum sfeervol en levendig te krijgen. Echter de voorgestane uitbreiding van het aantal winkels en de hoeveelheid m² winkeloppervlakte lijkt voor de VVD niet meer realistisch. Dit geldt ook voor de omvang van en de kosten voor het nieuwe gemeentehuis. Minder groei van de bevolking en efficiënter werken door de ambtenaren als gevolg van de organisatieontwikkeling vraagt om een heroriëntatie van de plannen voor het “huis voor cultuur en bestuur”.

De VVD heeft altijd gepleit voor een gefaseerde aanpak van het Centrumplan. Deze aanpak biedt nu de mogelijkheid om flexibel in te kunnen spelen op de huidige demografische en financiële ontwikkelingen. Juist nu moet geïnvesteerd worden in de verdere verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente. Ook dient op korte termijn de aantrekkelijkheid van het centrumgebied waar mogelijk verbeterd te worden als woon- en winkelgebied. De huidige ondernemers in het centrum dienen de kans te krijgen om te blijven ondernemen.

Onze fractie zal het college uitnodigen om bij de meerjarenbegroting 2010 en volgende jaren de bestaande plannen en projecten aan te passen op een groei naar ± 31.000 inwoners in 2020, met behoud van kwaliteit en leefbaarheid. En als dat gebeurt, en daar hebben we alle vertrouwen in, dan zien we de aangepaste plannen verschijnen die passen bij de nieuwe schaalgrootte van onze mooie gemeente.

Antoine Walraven
Fractievoorzitter VVD Best
Tel.: 0499-313396
Stuur me een mail