TERUGBLIK RAADSPERIODE
Best, 9 februari 2010

Ondanks de economische crisis, de reorganisatie en de stagnerende woningbouw zijn er de afgelopen vier jaar veel zaken verbeterd. Wij zijn begonnen met integrale wijkontwikkeling waarbij nog beter wordt geluisterd naar de wensen en ideeën van bewoners over de verbetering van hun wijken. De VVD wil deze lijn doortrekken naar de andere wijken.

De VVD heeft zich ingezet voor de verbetering van de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in het centrum. Ons voorstel om het doorgaande verkeer uit het centrum te weren is overgenomen en de resultaten ziet u in de Nieuwstraat. Wij willen snel investeren in een gezellig en aantrekkelijk centrumgebied. Om dit proces te versnellen hebben wij recent het college opgeroepen om met een realistisch, haalbaar en gedragen centrumplan te komen. Hier wordt op korte termijn invulling aan gegeven. De VVD is op voorhand tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis en de ontwikkeling van een dorpsplein op een nieuwe locatie.

De VVD heeft zich ook ingezet voor eerlijke en betaalbare vergoedingen voor het gebruik van sportvoorzieningen. Hierdoor is er geen financiële drempel meer om te kunnen sporten. Dit past binnen ons uitgangspunt: een leven lang sporten en bewegen moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Daarom is er op initiatief van onze wethouder Mari Vervaart geïnvesteerd in de realisatie van een tweede sporthal, kunstgrasvelden, kleedkamers en de uitbreiding van de atletiekbaan. En ondanks alle investeringen hebben we ten opzichte van regiogemeenten lage belastingen en een flinke spaarpot om de komende jaren goed door te komen. We staan nog voor een groot aantal uitdagingen, waaronder het centrumplan. "If you can dream it, you can do it" zei Walt Disney. De VVD heeft daar alle vertrouwen in en wij rekenen op uw steun om gezamenlijk vorm te geven aan de vooruitgang!

Antoine Walraven
Fractievoorzitter en lijsttrekker voor VVD Best
Tel.: 0499-313396
Stuur me een mail